sponsors

Mezinárodní iniciativa International Event Safety Lab (IESL) sdružující profesionály z oblasti eventové produkce ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze, Divadelní akademií múzických umění a Vysoké školy báňské – Technické university Ostrava za podpory Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky – Ministerstva vnitra, Vás zve na seminář

International Event Safety Lab

2.11.2016 – Ostrava,Vysoká škola báňská, Nová aula, posluchárna NA2
VŠB – TUO, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava – Poruba od 9:00 hod

3.11.2016 – Praha, České vysoké učení technické v Praze, FSv, posluchárna B 280
České vysoké učení technické, Thákurova 2077/7 166 36 Praha 6 od 8:00 hod

4.11.2016 – Praha, Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze, Hallerův sál
DAMU, Karlova 26, 116 65 Praha 1 od 9:00 hod

Semináře IESL jsou zaměřené na tvorbu, výměnu a sdílení mezinárodního know-how v oblasti zajištění a bezpečnosti na akcích pro veřejnost, a to se speciálním zřetelem ke kulturním akcím.

Kulturní akce jsou v mnoha případech nositelem myšlenek svobody, non-konformity a solidarity. Pomyslným protipólem této volnosti je pro návštěvníka neviditelná avšak sofistikovaná organizace činností zajišťujících chod akce. Hlavní funkcí této organizace je utvořit přirozeně a plynule fungující event.

Rozdíl mezi profesionálně a amatérsky zajištěným eventem je pak především v přípravě prevence rizik a mimořádných událostí. Při plánování eventu má být důraz kladen nejen na komfort a efektní působení akce navenek, ale zejména na ochranu života, zdraví a majetku návštěvníků i pracovníků eventu.
Odpovědný přístup se projevuje i v ekonomickém plánování eventů. Investice do eventové infrastruktury a kvalitních technologií může předejít větším nákladům způsobeným mimořádnou situací. Obdobně i sebelépe zafinancovaný projekt může pohořet na špatném zabezpečení.

Během semináře IESL budou poprvé v ČR prezentovány a zkoumány struktury organizace eventů, a jejich společné rysy počínaje nejmenšími vystoupeními v klubech až po velké akce na stadionech, festivalech nebo v ulicích měst. Hlavním pojítkem k tématům bude právě požární bezpečnost – ochrana života, zdraví a majetku.

IESL se bude zabývat problematikou bezpečných kapacit i evakuace, vlivů počasí a nečekaných klimatických výkyvů s dopadem na dočasné stavby, rozvržením prostoru s ohledem na akustiku. Zaměří se na bezpečností práce, dělení odpovědnosti v pořadatelském týmu, legislativu a srovnání s mezinárodními standardy v eventové produkci.

Mezi mluvčími IESL budou odborníci na požární prevenci z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, pedagogové z ČVUT, DAMU a VŠB-TUO a zástupci místních i mezinárodních profesionálů. Seznam mluvčích a program je uveden níže. Semináře jsou volně přístupné až do naplnění kapacity posluchárny.

International Event Safety Lab
Praha 17.10.2016